Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                             

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Albers Zonwering,
gevestigd te Enschede, hierna te noemen Albers, gesloten overeenkomsten.
Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Albers uitgebrachte
offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders
schriftelijk zijn overeengekomen.
1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Albers voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
1-3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1-4 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Albers deze
algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt
opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op
eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt
overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.                                                                                                                                                                                                                                                                             

2-1 Alle Offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte
uitdrukkelijk anders blijkt. In het laatste geval zijn offertes geldig tot 30 dagen na
dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen
overeenkomst tot stand is gekomen, is Albers gerechtigd het aanbod in te
trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
2-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie
verplicht Albers niet tot acceptatie van de opdracht.
2-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen
telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend
rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en
/ of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3 Afspraken.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
Albers binden de laatste niet, voor zover ze door Albers niet zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                           

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
montage-, reparatie- dan wel andere werkzaamheden wordt eerst bindend voor
Albers door zijn bevestiging.
4-2 Elke met Albers aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal
blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat
Albers zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie
Albers zich zal wenden tot bureau Vesting Finance te Amersfoort.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten,
gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d.
door Albers bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te
goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge
reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden
doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen
transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of
voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6 Aanbetaling.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Albers is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming gelegen aan de zijde van Albers de overeenkomst wordt ontbonden
heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.                                                                                                                                                                                                                                               

7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Albers verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk
door Albers voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van
Albers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albers niet
worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter
beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden
gebruikt.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Albers en dienen
op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij
een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van
Albers om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Tekeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                               

8-1 Als Albers opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op
aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens,
geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Albers te
verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
8-2 De adviezen van Albers ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van
voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten
diensten zijn vrijblijvend. Albers is niet verantwoordelijk voor technische of
bouwkundige voorzieningen die op verzoek van of in opdracht zijn of worden
uitgevoerd aan of in verband met zijn producten en diensten.

Artikel 9 Leveringstermijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

9-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
de opdrachtgever Albers schriftelijk in gebreke te stellen.
9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen
beletselen voor Albers zijn om de werkzaamheden ter hand te nemen.
9-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet
door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en
risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Montage.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10-1 Indien Albers zijn offerte montage inhoudt dan wordt daaronder verstaan
montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.
10-2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc. dan
worden de kosten van montage als ook de kosten van eventueel metsel-, hak- en
breekwerk, steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren,
wanden en plafonds als meerwerk in rekening gebracht.
10-3 Vertraging bij de uitvoering van de montage ontstaan ten gevolge van niet
tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs ten gevolg.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.                                                                                                                                                                                                                                     

Opdrachtgever machtigt Albers om de opdracht door een door hem aan te wijzen
derde, op een door Albers gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Albers aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn
rekening.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                     

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever
tijdig en schriftelijk aan Albers ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen
mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging
van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben
dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door
Albers wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 14 Uitvoerbaarheid van de opdracht.                                                                                                                                                                                                                                     

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat dit ten gevolge van
aan Albers niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is,
dan heeft Albers het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd
dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan
vinden.

Artikel 15 Annuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                               

15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen
weigert af te nemen, is hij verplicht de door Albers reeds aangeschafte
materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te
nemen en te betalen en is hij voorts jegens Albers gehouden tot een volledige
vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Albers
als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Albers tegen vorderingen van
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de
goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Albers
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Reclame.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk c.q.
levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij
aanwezigheid daarvan, Albers terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
16-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q.
oplevering Albers schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij
grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever
geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
16-3 Albers dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door
beide partijen dient te worden ondertekend.
16-4 Indien de reclame naar het oordeel van Albers juist is, zal Albers hetzij een
billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden
verholpen, zulks ter beoordeling van Albers.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                                   

17-1 Albers is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn
ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege
hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de
geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van
mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van
buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking
van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
17-2 Albers is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan
wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken
materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de
opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Albers of van
hen, die door Albers te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
17-3 Albers zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en / of
gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet of
grove schuld zijnerzijds.
17-4 De aansprakelijkheid van Albers, voor zover deze door de
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door verzekering gedane uitkering.
17-5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Albers beperkt
tot maximaal de netto factuurwaarde
17-6 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van
de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever
de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die
kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen,
zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van Albers.
17-7 Albers is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en / of
organisaties / instellingen belast met het toezicht op de bouw en / of
bouwvoorschriften / bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de
overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop
betrekking hebben de meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of zijn
wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan
Albers is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere
onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te
annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Albers schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
17-8 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de zaken waaraan Albers
dient te monteren voldoende draagkracht bezit voor deze montage.
17-9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de schade die ontstaat indien
onvoldoende draagkracht wordt geboden door de zaken waaraan moet worden
gemonteerd.
17-10 Eventuele constructieve aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de
montage komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.                                                                                                                                                                                                                                                         

18-1 Zolang Albers geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van
partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Albers.
18-2 Albers heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te
nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt,
op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Overmacht.                                                                                                                                                                                                                                                                               

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
Albers of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van Albers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Albers, dan wel in de
middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor Albers overmacht op, die hem ontheffen van zijn
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan
doen gelden.
19-2 Albers is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner
eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering
van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat
de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Garantie.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of
groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.

Artikel 21 Risico bij reparatie.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bij Albers in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade
of verlies ten gevolge hiervan zal door Albers niet meer verschuldigd zijn dan het
bedrag dat hij ter zake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van
zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor
oud) ten laste van de opdrachtgever respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.                                                                                                                                                                                                                                                 

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist
is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Albers ingeval van
wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst
op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke
termijn is gegund om alsnog na te komen. Albers heeft voorts
ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt
verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld
of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar
bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
22-3 Albers is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om
enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Albers reeds
verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is
in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Albers op vergoeding
van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Betaling.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Albers is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen
de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van
de factuurdatum.
23-3 Albers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de
niet betaling veroorzaakt te vorderen. Voor vorderingen waarvan de schuldenaar
een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, is worden de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de wettelijke
tarieven vastgesteld. Voor overige vorderingen geldt dat Albers gerechtigd is
15% buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, met een minimum van
€ 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

Artikel 24 Toepasselijk recht.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Op alle door Albers gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Albers, indien deze dit wenst,
aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.

Artikel 26 Wijziging van de voorwaarden.

Albers is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding. Albers zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de
opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra
hem/haar de wijziging is medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

Albers Zonwering
Het Lentfert 104
7547 SP Enschede